• Русский
  • Türkmen
Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti

Kazyýet habarlary

TÜRKMENISTANYŇ ÝOKARY KAZYÝETINIŇ GURAMAGYNDA YLMY-AMALY MASLAHAT GEÇIRILDI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň degişli ugurlar boýunça ylmy ösdürmäge aýratyn üns berilmelidigi hem-de amaly tarapdan netijeli işleriň geçirilmelidigi barada öňde goýýan jogapkärli we ýagty geljegi nazarlaýan wezipelerinden ugur alnyp, 2021-nji ýylyň 2-nji dekabrynda Halkara Bitaraplyk güni mynasyb

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi.

TÜRKMENISTANYŇ ÝOKARY KAZYÝETINDE SANLY WIDEOARAGATNAŞYK ARKALY OKUW MASLAHATY GEÇIRILDI

2021-nji ýylyň 20-nji noýabrynda Türkmenistanyň Ýokary kazyýetinde sanly wideoaragatnaşyk arkaly Türkmenistanyň kazyýet edaralarynyň kazylaryň we degişli kazyýet işgärleriniň gatnaşmagynda “Garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmenistanyň kazyýet hakynda kanunçylygynyň ösüşi we tejribesi” atly okuw maslahaty geçirildi.

KAZYLARYŇ WE KAZYÝET IŞGÄRLERINIŇ HÜNÄR BILIMLERINI WE IŞ TEJRIBESINI ÝOKARLANDYRMAK BOÝUNÇA OKUW SAPAKLARY GEÇIRILDI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň degişli ugurlar boýunça ylmy ösdürmäge aýratyn üns berilmelidigi hem-de amaly tarapdan netijeli işleriň geçirilmelidigi, ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralaryna ata-watanymyza wepaly, ýokary aň-düşünjeli, päk ahlakly, halal, işbaşarjaň harby gul

TÜRKMENISTANYŇ ÝOKARY KAZYÝETINDE OKUW MASLAHATY GEÇIRILDI

Hormatly Prezidentimiziň degişli ugurlar boýunça ylmy ösdürmäge aýratyn üns berilmelidigi hem-de amaly tarapdan netijeli işleriň geçirilmelidigi barada öňde goýýan wezipelerinden ugur alnyp, 2021-nji ýylyň 23-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Ýokary kazyýetinde kazylaryň we kazyýet işgärleriniň gatnaşmagynda “Adyl kazyýetligi döwrebap şertlerde amala aşyrmagyň ösüş ugurlary” atly okuw maslahaty geçirildi.

Türkmenistanyň Ýokary kazyýetinde “Garaşsyzlyk - bagtymyz” atly täze kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.

Türkmenistanyň Ýokary kazyýetinde kazylaryň we kazyýet işgärleriniň gatnaşmagynda, Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramynyň giňden bellenilýän günlerinde bütin türkmen halkymyz üçin bahasyna ýetip bolmajak baýramçylyk sowgadyna öwrülen “Garaşsyzlyk - bagtymyz” atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.

MUKADDES GARAŞSYZLYGYMYZYŇ ŞANLY 30 ÝYLLYGY MYNASYBETLI YLMY-AMALY MASLAHAT GEÇIRILDI.

2021-nji ýylyň 18-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Ýokary kazyýetinde, kazyýet işgärleriniň gatnaşmagynda, Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramyna bagyşlanan “Türkmenistanyň Garaşsyzlygy – taryhy sepgitleriň, beýik başlangyçlaryň we ählumumy ösüşiň binýady” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi.

Dabaraly çäre geçirildi

2021-nji ýylyň 28-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Ýokary kazyýetinde kazylaryň we kazyýet işgärleriniň gatnaşmagynda, Türkmenistanyň Hormatly Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýörite Permanyna laýyklykda, Berkarar Watanymyzyň Garaşsyzlygyny, hemişelik Bitaraplygyny, özygtyýarlylygyny we goranmak ukybyny, hukuk tertibini we kanunçylygy pugtalandyrmakda bitiren uly hyz

MÖHÜM WAKALAR MYNASYBETLI MASLAHAT

2021-nji ýylyň 19-njy aprelinde Garaşsyz Watanymyzyň sport döwleti hökmünde halkara abraýynyň artmagy bilen bagly hem-de Türkmenistanyň Ýokary kazyýetinde kazyýet işgärleriniň gatnaşmagynda, «Türkmen bedewiniň milli baýramy» we «Türkmen alabaýynyň güni» mynasybetli «Parahatçylygyň, dostlugyň, sagdynlygyň mekany – Türkmenistanym» atly maslahat geçirildi.

KAZYÝET IŞGÄRLERINIŇ ARASYNDA HORMATLY PREZIDENTIMIZIŇ «AK ŞÄHERIM AŞGABAT» ATLY TÄZE KITABYNYŇ TANYŞDYRYLYŞ DABARASY GEÇIRILDI

10-njy maýda Türkmenistanyň Ýokary kazyýetinde Çuňňur Hormatlanylýan Belent Serkerdebaşymyzyň «Ak şäherim Aşgabat» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Dabaraly maslahata ýurdumyzyň kazyýet edaralarynyň kazylary we kazyýet işgärleri uly ruhubelentlik bilen gatnaşdylar.

Pages