Metbugat neşirleri

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz Türkmenistan hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda uly ösüşli, özgerişli, buýsançly we şöhratly ýollar bilen öňe barýar. Halkymyzyň her bir güni taryhy wakalara, ösüşleriň täze menzillerine beslenýär. Täze taryhy eýýamda döwletimiziň hemmetaraplaýyn ösdürilmegi babatda toplumlaýyn işleriň yzygiderli geçirilmegi, milli kanunçylygyň döwrebap derejede kämilleşdirilmegi ähli ulgamlar bilen bir hatarda, häzirki zaman syýahatçylyk pudagyny düýpli ösdürmäge giň


Ýurdumyzyň dürli sebitlerinde halkara sungat festiwallarynyň, konsertleriň we sergileriň yzygiderli geçirilmegi Bitaraplyk ýörelgelerimiziň ähmiýetini dabaralandyrýar. Gahryman Arkadagymyzyň parasatly başlangyçlary esasynda ýola goýlan medeniýet diplomatiýasy hormatly Prezidentimiziň paýhasly tagallalary bilen täze belent sepgitlere ýetýär. Bu sepgitler bolsa dünýä halklarynyň dost-doganlyk gatnaşyklaryny barha berkidýär, parahatçylygy we abadançylygy ykdysady hyzmatdaşlyk bilen sazlaşykly ösdürýär. «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň 28-nji noýabrynda paýtagtymyzda ýerleşýän Türkmenistanyň Döwlet


Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda halkymyzyň abadan, asuda we bagtyýar durmuşynyň mundan beýläk-de hemmetaraplaýyn pugtalandyrylmagyna we goldanylmagyna gönükdirilen döwlet syýasaty üstünlikli durmuşa geçirilýär, ähli ugurlar bilen bir hatarda, milli kanunçylyk binýady hem yzygiderli kämilleşdirilýär. Hukuk namalarynyň kämilleşdirilmeginde durmuş adalaty, halkara hukugynyň ählumumy ykrar edilen kadalarynyň we ýörelgeleriniň ileri tutulmagy, deňhukuklylyk, ynsanperwerlik ýörelgelerinden ugur alnyp, kabul


Aziýanyň merjeni hasaplanýan ak mermerli paýtagtymyz günsaýyn özgerip, has gözel keşbe beslenýär. Ýakynda merjen şäherimizde «Daşkent» dynç alyş seýilgähiniň açylmagy bolsa, täze taryhy döwrümiziň iň ýakymly, buýsançly wakalarynyň birine öwrülip, Aşgabada özboluşly görk goşdy. Täze dynç alyş seýilgähiniň açylyş dabarasyna Arkadagly Serdarymyzyň hem-de Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň gatnaşmagy taryhy wakanyň ähmiýetini has-da artdyrdy. «Daşkent» dynç alyş seýilgähiniň açylyş dabarasyny milli teleýaýlymda


Ýurdumyzyň hukuk ulgamynyň, düýp li durmuş-ykdysady we demokratik özgertmeler ýolunyň kanunçylyk binýadynyň yzygiderli kämilleşdirilmegi, raýatlaryň hukuk goraglylygynyň kanuna esaslanýan netijeli usullar we serişdeler bilen berkidilmegi aýratyn ähmiýetli ugurlardyr. Dünýä tejribesinde hukuk jemgyýetçilik gatnaşyklaryny düzgünleşdirmekde iň netijeli we ählumumy serişde hökmünde ykrar edilýär. Her bir jemgyýetde döwletiň berkararlygy, asudalygy, ösüşi, hukugyň we kanunyň hökmürowanlygyna, jemgyýetçilik gatnaşyklarynyň adamyň hem döwletiň bähbitleriniň doly


Gahryman Arkadagymyzyň parasatly başlangyçlary esasynda her ýylda geçirilmegi asylly däbe öwrülen «Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlyk Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüne mynasyp mazmun berýän joşgun bilen başlandy.Ýol hereketine gatnaşýan pyýadalaryň we sürüjileriň ählisiniň hukuk garaýyşlarynyň kämilleşmegine, ýol medeniýetini berjaý etmekdäki hoşniýetli garaýyşlarynyň, ynsanperwer gatnaşyklarynyň has ýokarlanmagyna çuň täsir edýän bu çäre — Arkadagly Serdarymyzyň jemgyýetimiziň iň


Ýakynda hormatly Prezidentimiz Ahal welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, onuň barşynda sebitiň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygynda alnyp barylýan işler bilen tanyşdy. Bu ägirt uly taslamanyň durmuşa geçirilişi, şol sanda onda ulanylýan gurluşyk serişdeleriniň hiliniň ekologik talaplara laýyk gelmegi bilen baglanyşykly wezipeler hemişe döwlet Baştutanymyzyň üns merkezinde saklanýar. Hormatly Prezidentimiziň saparynyň dowamynda «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022


Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzda ýaş nesliň döwrebap bilim almagy, bedenterbiýe we sport, döredijilik bilen meşgullanmagy, watansöýüjiligiň, ynsanperwerligiň, zähmetsöýerligiň belent ruhunda terbiýelenmegi, olaryň jemgyýetçilik durmuşyna işjeň gatnaşmagy hem-de ýaşlarymyzyň alan hünär bilimleridir tejribeleriniň milli ykdysadyýetimiziň ösüşine gönükdirilmegi ugrunda giň mümkinçilikler döredilýär. Bilim we ylym, edep-ekram düşünjeleri ynsanyň iň gowy gylyk-häsiýetlerini, belent adamkärçiligini, ahlak


Her bir milletiň millet hökmünde dünýä beren gymmatlyklary milli mirasynda aýdyň görünýär. Ata-babalarymyzyň, enemamalarymyzyň ýiti zehininiň miwesi bolan milli mirasymyzy geljekki nesillere ýetirmek bolsa türkmen halkynyň mukaddes borjy. Şu jähetden, hem hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda milli mirasymyzyň aýap saklanylmagy, öwrenilmegi üçin uly işler edilýär. Milletimizi dünýä tanadan medeni mirasymyzyň aýawly saklanylmagyna döwletimiz tarapyndan uly üns berlip, hukuk goraglylygy milli


15-16-njy awgustda Türkmenistanyň başlangyjy bilen «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejesindäki halkara maslahat üstünlikli tamamlandy. «Aşgabat prosesi: arabaglanyşygy pugtalandyrmak üçin maliýeleşdirmek» mowzugy esasynda guralan foruma gatnaşyjylaryň wekilçilikli düzümi, onuň çäklerinde öňe sürlen teklipdir başlangyçlar, ikitaraplaýyn duşuşyklardyr gol çekilen resminamalar maslahatyň giň gerimini we ähmiýetini dolulygyna açyp görkezýär. Iki günläp dünýäniň nazaryny Türkmenistana