Metbugat neşirleri

Garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmenistan döwlet we jemgyýetçilik gurluşyny pugtalandyrmakda dünýä nusgalyk tejribe toplady. Şeýle hem merdana ata-babalarymyzyň döwlet gurmak, ýurt dolandyrmak meselelerinde baý taryhy tejribesiniň bardygyny doly subut etdi. Ýurdumyzyň döwlet we jemgyýetçilik gurluşynyň wekilçilikli edaralary barada aýdylanda, şöhratly taryhymyzyň köklerinden tä häzirki günlere çenli baý taryhy maglumatlar bar. Ýurdumyzyň Konstitusiýasy türkmen halkynyň jemgyýetçilik durmuşyny guramagyň milli ýörelgelerini we döwlet gurluşynda


Mukaddes Garaşsyzlyk — halkymyzyň asyrlar arzuwlan döwletliligini, baky bagtyýarlygyny berkarar etdi, erkana gurmaga, döretmäge aýdyň ýollary açdy. Her bir gysym topragy merdana ata-babalarymyzyň watansöýüjiligine, gahrymançylygyna, paýhas-parasadyna ýugrulan ata Watanymyzyň Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda ähli ýerde egsilmez joşgun, beýik işleriň rowaçlygy, raýatlarymyzyň bagtyýarlygy höküm sürýär. Türkmenistanyň döwlet we jemgyýetçilik gurluşynyň kämilleşmeginde döwlet häkimiýetiniň wekilçilikli edaralarynyň


Ýurduň kanunçylyk binýady berk bolanda, oňa hemişe ösüşler ýaran bolýar. Türkmenistan Watanymyzda hem ähli pudaklarda alnyp barylýan işler kanuna laýyklykda amala aşyrylyp, şonuň netijesinde­de sazlaşykly ösüşlere ýetilýändigi döwrümiziň buýsandyryjy hakykatydyr. Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 4­nji maddasynda: «Türkmenistanda jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy adamdyr. Adamy goramak, goldamak we oňa hyzmat etmek döwlet häkimiýet edaralarynyň baş wezipeleridir» diýlip bellenilýär. Şundan ugur alnyp, ýurdumyzda


Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň karary bilen, Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezine şäher derejesiniň berilmegi uly üstünliklere beslenen «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň şanly taryhyna altyn harplar bilen ýazylan wakalaryň biridir. Täze şäheriň «Ahal welaýatynyň Arkadag şäheri» diýlip atlandyrylmagy, şeýle-de şäherde gurlan bilim, saglygy goraýyş, medeniýet edaralaryna we sungat binasyna türkmen halkynyň görnükli şahsyýetleriniň atlarynyň dakylmagy ýurdumyzyň her bir raýatynda


Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzyň kanunçylyk namalaryny halkara hukugyň umumy ykrar edilen kadalaryna laýyk getirmek, täze döwrebap kanunlary işläp taýýarlamak we kabul etmek, öňki hereket dýänlerini kämilleşdirmek boýunça uly işler durmuşa geçirilýär. Ýurdumyzda döwlet we ykdysady durmuşynyň ähli ugurlaryna degişli kanunlar we beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalary hereket edýär. Olar, ilkinji nobatda,


Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ösüşiň täze belentliklerine tarap okgunly öňe barýan Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimiz uly özgerişlere eýe bolýar. Ol özgerişler durmuşymyzyň ähli ugurlaryny gurşap almak bilen, ýurdumyzyň abraý-mertebesini has-da belende göterýär. Arkadagly Serdarymyzyň taýsyz tagallalarynyň netijesinde amala aşyrylýan ähli işler, ilkinji nobatda, dünýä halklarynyň parahat, abadan hem eşretli ýaşaýyş-durmuşyny üpjün etmäge gönükdirilýär. Şeýlelikde, baky Bitarap döwletimiz dünýäniň ykdysady


Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz Türkmenistan döwletimizde Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini hemmetaraplaýyn ýokarlandyrmak, döwlet ösüşini uzak möhletleýin meýilleşdirmegiň döwrebap usullaryny we serişdelerini tejribä ornaşdyrmak hem-de halkara ölçeglerine laýyk getirmek babatda uly işler durmuşa geçirilýär. «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň 17 — 27-nji dekabry aralygynda Türkmenistanda ilatyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uçdantutma ýazuwynyň geçirilmegi göz öňünde tutulýar.


Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz Türkmenistan hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda uly ösüşli, özgerişli, buýsançly we şöhratly ýollar bilen öňe barýar. Halkymyzyň her bir güni taryhy wakalara, ösüşleriň täze menzillerine beslenýär. Täze taryhy eýýamda döwletimiziň hemmetaraplaýyn ösdürilmegi babatda toplumlaýyn işleriň yzygiderli geçirilmegi, milli kanunçylygyň döwrebap derejede kämilleşdirilmegi ähli ulgamlar bilen bir hatarda, häzirki zaman syýahatçylyk pudagyny düýpli ösdürmäge giň


Ýurdumyzyň dürli sebitlerinde halkara sungat festiwallarynyň, konsertleriň we sergileriň yzygiderli geçirilmegi Bitaraplyk ýörelgelerimiziň ähmiýetini dabaralandyrýar. Gahryman Arkadagymyzyň parasatly başlangyçlary esasynda ýola goýlan medeniýet diplomatiýasy hormatly Prezidentimiziň paýhasly tagallalary bilen täze belent sepgitlere ýetýär. Bu sepgitler bolsa dünýä halklarynyň dost-doganlyk gatnaşyklaryny barha berkidýär, parahatçylygy we abadançylygy ykdysady hyzmatdaşlyk bilen sazlaşykly ösdürýär. «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň 28-nji noýabrynda paýtagtymyzda ýerleşýän Türkmenistanyň Döwlet


Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda halkymyzyň abadan, asuda we bagtyýar durmuşynyň mundan beýläk-de hemmetaraplaýyn pugtalandyrylmagyna we goldanylmagyna gönükdirilen döwlet syýasaty üstünlikli durmuşa geçirilýär, ähli ugurlar bilen bir hatarda, milli kanunçylyk binýady hem yzygiderli kämilleşdirilýär. Hukuk namalarynyň kämilleşdirilmeginde durmuş adalaty, halkara hukugynyň ählumumy ykrar edilen kadalarynyň we ýörelgeleriniň ileri tutulmagy, deňhukuklylyk, ynsanperwerlik ýörelgelerinden ugur alnyp, kabul