Metbugat neşirleri

Türkmen-hytaý dostlukly gatnaşyklarynyň köp ýyllyk, baý taryhy bar. Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, şol döwrüň dowamynda halklarymyzyň arasynda birek-birege goldaw bermek, medeniýetlerimiziň, däp-dessurlarymyzyň, dünýägaraýyşlarymyzyň özara ýakynlaşmagy bolup geçdi. Ýurtlarymyzyň arasynda Beýik Ýüpek ýoly hem özara bähbitli söwda dolanyşygy bolup, parahatçylygyň, ynanyşmagyň özboluşly köprüsine öwrüldi. Taraplaryň arasyndaky halkara hyzmatdaşlygy bolsa özara düşünişmek, ynanyşmak, deňhukuklylyk we birek-birege hormat goýmak ýaly ýörelgelere esaslanýar. Türkmen-hytaý söwda-ykdysady


Döwlet Baştutanymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzda maşgala binýadyny berkitmekde, nesillerimizi türkmençiligiň baý däpleri esasynda ruhubelent, watansöýüji, zähmetsöýer edip ýetişdirmekde uly işler alnyp barylýar. Könelerimiz öý bikesiniň maşgalanyň abraýyny goramakda, mertebesini, agzybirligini berkitmekde bitirýän işlerine mynasyp baha beripdirler. Ata-babalarymyzyň döreden: «Ýagşy aýal ýok zadyňy bar eýlär», «Ýagşy bolsa aýalyň, gülmezden öň güldürer» diýen ýaly nakyllary hem munuň durmuş mysalydyr. Milli däplerimizde aýal


7-nji aprelde ýurdumyzda Bütindünýä saglyk güni dabaraly bellenilip geçildi. Şol gün halkara derejesinde 75-nji gezek bellenilen baýramçylygyň şu ýylky dabaralary “Saglyk hemmeler üçin” diýen şygar astynda geçdi. Bu halkara sene mynasybetli geçirilen köpçülikleýin welosipedli ýörişe hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagy bolsa Gahryman Arkadagymyz tarapyndan esaslandyrylan asylly däpleriň Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda durmuşa geçirilýän döwlet strategiýasynda mynasyp dowam etdirilýändiginiň nobatdaky subutnamasy boldy. Halkyň saglygyny ýurduň


Häzirki wagtda Türkmenistany hemmetaraplaýyn ösdürmäge gönükdirilen ägirt uly özgertmeleriň ylmy taýdan düýpli esaslandyrylmagy aýratyn ähmiýete eýedir. Ylmy önümçilik bilen berk baglanyşdyrmak, önümçilige ylmyň gazananlaryny we öňdebaryjy dünýä tejribesini giňden ornaşdyrmak esasy wezipeleriň biridir. Döwlet durmuşynyň ähli ulgamlarynyň kemala getirilmeginiň binýady bolan ýokary hilli bilim ýurdumyzyň ykdysadyýetini üstünlikli ösdürmegiň möhüm düzüm bölegidir. Milli ykdysadyýeti diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmekde oňa sanly ulgamy giňden


Ajaýyp ösüşleri bilen dünýä jemgyýetçiliginiň ünsüni özüne çekýän ata Watanymyzda köpugurly halkara hyzmatdaşlygy yzygiderli berkidilýär we ösdürilýär. Çünki bu ugur ýurdumuzyň alyp barýan hoşmeýilli daşary syýasatynyň düýp özenini düzmek bilen, halkymyzy belent özgertmelere ruhlandyrýar. Türkmenistanyň dünýä halklary, esasan hem, ýakyn goňşy ýurtlar, sebitdäki döwletler bilen özara bähbitli gatnaşyklary ösdürmegi soňky ýyllarda has işjeň häsiýete eýe bolýar. Bu asylly ýörelge döwletmiziň


Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň syýasy durmuşyndaky wakalar milli demokratiýamyzy dabaralandyrýar. 26­njy martda ýurdumyzda geçiriljek Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň şanly wakalarynyň biri bolar. Şu günler ýurdumyzda hereket edýän kanunçylyga laýyklykda, ähli ýerlerde saýlawlara taýýarlyk çäreleri dowam edýär. Onuň barşynda milli parlamentiň deputatlygyna, wekilçilikli ýerli häkimiýet


Beýik ösüşleriň we özgertmeleriň ýoly bilen ynamly öňe barýan ýurdumyzda adamyň we raýatyň hukuklary, azatlyklary we bähbitleri ygtybarly goralýar. Bu kepillikleriň belent ynsanperwerlik ýörelgelerini we halkara hukugyň umumy ykrar edilen kadalaryny özünde jemleýän Konstitusiýamyzda berkidilmegi munuň subutnamasy bolup durýar. Esasy Kanunymyzda döwletiň her bir raýatynyň öňünde jogapkärdigi we şahsyýetiň erkin ösmegi üçin şertleriň döredilmegini üpjün edýändigi, raýatyň janyny, at-abraýyny, mertebesini,


Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň saýasynda öý-ojaklarymyzyň ýaraşygy, durmuşymyzyň bezegi bolan zenanlarymyzyň asyrlardan-asyrlara, nesillerden-nesillere geçirilip, kämil derejä ýetirilen däp-dessurlarymyzy mynasyp dowam etdirmek bilen, döwlet we jemgyýetçilik durmuşynyň dürli ulgamlarynda yhlasly zähmet çekip, Garaşsyz Watanymyzyň ösüşlerine saldamly goşant goşýandyklary aýratyn guwandyryjydyr. Watanymyza wepaly, sagdyn we ruhubelent nesilleri terbiýeläp ýetişdirýändiklerini nazara alyp, şeýle hem ata-babalarymyzyň mähriban enelerimize, eziz uýalarymyza hormat


Häzirki taryhy döwürde döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşynda möhüm jemgyýetçilik syýasy çäre boljak, Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň 26-njy martynda geçiriljek Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk işleri giň gerimde dowam edýär. Bu saýlaw möwsümi Türkmenistanyň Konstitusiýasyna, Saýlaw kodeksine we beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda alnyp barylýar. Munuň özi ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan syýasy çäräniň halkara


Ata Watanymyzda daşky gurşawy goramakda, tebigy serişdeleri aýawly saklamakda we peýdalanmakda asylly ýörelgelere eýerilýär, dünýä we milli tejribelere daýanylýar. Irki döwürlerden bäri bag ekmek we arassa daşky gurşawy emele getirmek halkymyzyň durmuşynyň aýrylmaz bölegi bolup gelýär. Garaşsyz, baky Bitarap Diýarymyzda her ýylda ählihalk bag ekmek dabaralarynyň çäklerinde millionlarça bag nahallarynyň ekilmegi ýurdumyzyň ösümlik dünýäsiniň has-da baýlaşmagyna, daşky gurşawyň arassa bolmagyna