Metbugat neşirleri

Gahryman Arkadagymyzyň parasatly başlangyçlary esasynda her ýylda geçirilmegi asylly däbe öwrülen «Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlyk Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüne mynasyp mazmun berýän joşgun bilen başlandy.Ýol hereketine gatnaşýan pyýadalaryň we sürüjileriň ählisiniň hukuk garaýyşlarynyň kämilleşmegine, ýol medeniýetini berjaý etmekdäki hoşniýetli garaýyşlarynyň, ynsanperwer gatnaşyklarynyň has ýokarlanmagyna çuň täsir edýän bu çäre — Arkadagly Serdarymyzyň jemgyýetimiziň iň


Ýakynda hormatly Prezidentimiz Ahal welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, onuň barşynda sebitiň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygynda alnyp barylýan işler bilen tanyşdy. Bu ägirt uly taslamanyň durmuşa geçirilişi, şol sanda onda ulanylýan gurluşyk serişdeleriniň hiliniň ekologik talaplara laýyk gelmegi bilen baglanyşykly wezipeler hemişe döwlet Baştutanymyzyň üns merkezinde saklanýar. Hormatly Prezidentimiziň saparynyň dowamynda «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022


Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzda ýaş nesliň döwrebap bilim almagy, bedenterbiýe we sport, döredijilik bilen meşgullanmagy, watansöýüjiligiň, ynsanperwerligiň, zähmetsöýerligiň belent ruhunda terbiýelenmegi, olaryň jemgyýetçilik durmuşyna işjeň gatnaşmagy hem-de ýaşlarymyzyň alan hünär bilimleridir tejribeleriniň milli ykdysadyýetimiziň ösüşine gönükdirilmegi ugrunda giň mümkinçilikler döredilýär. Bilim we ylym, edep-ekram düşünjeleri ynsanyň iň gowy gylyk-häsiýetlerini, belent adamkärçiligini, ahlak


Her bir milletiň millet hökmünde dünýä beren gymmatlyklary milli mirasynda aýdyň görünýär. Ata-babalarymyzyň, enemamalarymyzyň ýiti zehininiň miwesi bolan milli mirasymyzy geljekki nesillere ýetirmek bolsa türkmen halkynyň mukaddes borjy. Şu jähetden, hem hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda milli mirasymyzyň aýap saklanylmagy, öwrenilmegi üçin uly işler edilýär. Milletimizi dünýä tanadan medeni mirasymyzyň aýawly saklanylmagyna döwletimiz tarapyndan uly üns berlip, hukuk goraglylygy milli


15-16-njy awgustda Türkmenistanyň başlangyjy bilen «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejesindäki halkara maslahat üstünlikli tamamlandy. «Aşgabat prosesi: arabaglanyşygy pugtalandyrmak üçin maliýeleşdirmek» mowzugy esasynda guralan foruma gatnaşyjylaryň wekilçilikli düzümi, onuň çäklerinde öňe sürlen teklipdir başlangyçlar, ikitaraplaýyn duşuşyklardyr gol çekilen resminamalar maslahatyň giň gerimini we ähmiýetini dolulygyna açyp görkezýär. Iki günläp dünýäniň nazaryny Türkmenistana


Golaýda Gahryman Arkadagymyzyň «Ösüşiň täze belentliklerine tarap» atly kitabynyň 14-nji jildiniň çapdan çykmagy bagtyýar raýatlarymyzyň kalbyny egsilmejek şatlyk duýgulary bilen doldurdy. Täze kitapda «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip atlandyrylan 2020-nji ýylda ýurdumyzda bolup geçen taryhy wakalar, Gahryman Arkadagymyzyň döwlet dolandyryşynyň we ýurdumyzyň halkara gatnaşyklaryny berkitmekdäki ynsanper we syýasy başlangyçlarynyň ähmiýeti, döwleti yzygiderli ösdürmekdäki maksatnamalaýyn işleriň üstünlikli ýerine ýetirilişi giňden beýan


Düýn, döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygy boýunça «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Russiýa Federasiýsynyň Astrahan —Moskwa şäherleriniň aralygynda geçirilen awtomobil sportunyň ralli-reýd görnüşi boýunça «Ýüpek ýoly — 2022» atly halkara ýaryşda, şeýle hem Özbegistan Respublikasynyň Daşkent şäherinde agyr atletika boýunça ýetginjekleriň we ýaşlaryň arasynda geçirilen Aziýa çempionatynda üstünlikli çykyş edip, baýrakly orunlara mynasyp bolan Türkmenistanyň ýygyndy toparlarynyň türgenlerine gymmat bahaly sowgatlar gowşuryldy. Hormatly Prezidentimiz Serdar


Ýakynda kabul edilen kanunçylyk namalarynyň hatarynda itçiligi we kinologiýa işini ösdürmegiň hukuk, ykdysady we guramaçylyk esaslaryny kesgitleýän hem-de tohum itleriniň genofonduny gorap saklamaga gönükdirilen, şeýle hem itler köpeldilen, ösdürilip ýetişdirilen we ulanylan mahalynda ýüze çykýan gatnaşyklary düzgünleşdirýän «Itçilik we kinologiýa işi hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň bolmagy bu çygyrdaky gatnaşyklary döwrebap derejede düzgünleşdirmekde we ösdürmekde möhüm ädimdir. Türkmen halk seçgisi tarapyndan köp


Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ähli ugurlar bilen bir hatarda, ýurdumyzyň milli kanunçylyk esaslarynyň barha kämilleşdirilmegine, onuň halkara standartlaryna doly laýyk getirilmegine we döwrebap özgerdilmegine uly ähmiýet berilýär. Ýakynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň palatalary tarapyndan hormatly Prezidentimiziň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna hem-de ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça toplumlaýyn maksatnama laýyklykda işlenip taýýarlanylan birnäçe kanunlaryň we kadalaşdyryjy hukuk namalaryň taslamalarynyň


Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda merdana ata-babalarymyzyň däplerine we agzybir jemgyýetimiziň demokratik kadalaryna eýermek bilen, mukaddes Watanymyzda amala aşyrylýan oňyn özgertmeleriň hukuk esaslaryny pugtalandyrmagyň aýdyň maksatlary we anyk wezipeleri netijeli durmuşa geçirilýär. Ýaňy-ýakynda «Elektron hökümet hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň kabul edilmegi we herekete girizilmegi ýurdumyzda elektron resminama dolanyşygyny döwrebap ösdürmek, sanly ykdysadyýeti has-da pugtalandyrmak babatda alnyp barylýan işlerde taryhy ädim boldy. Agzalan