Metbugat neşirleri

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň her bir güni toý-baýramlara, şanly senelere beslenýär. 25-nji maýda gözel paýtagtymyz Aşgabadyň esaslandyrylan güni hem bütin halkymyz bilen agzybirlikde, jebislikde, uly ruhubelentlikde bellenilip geçildi. Şu ýyl Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa Ykdysady komissiýasynyň yglan eden «Şäherlerdäki baglar» atly başlangyjyna bag ekmek çäreleri arkaly goldawy we oňa goşan goşandy üçin Aşgabat şäherine Halkara güwänamanyň berilmegi aýratyn many mazmuna


2022-nji ýylyň 31-nji martynda hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ýer serişdelerini rejeli we netijeli ulanmak boýunça Döwlet maksatnamalarynda göz öňünde tutulan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek maksadyndaky tekliplere garaldy. Ministrliklere, pudaklaýyn dolandyryş edaralaryna, häkimliklere hem-de olaryň garamagyndaky edara-kärhanalara, gurluşyk hem-de önümçilik maksatlary üçin ýer bölekleri hemişelik we wagtlaýyn peýdalanmaga bermek boýunça teklipler makullanyldy. Geçirilýän şeýle işler