Kаzyýet habarlary

2022-nji ýylyň 10-njy oktýabryndan 22-nji oktýabry aralygynda Türkmenistanyň Ýokary kazyýetinde Türkmenistanyň kazyýetleriniň ýaş kazyýet işgärleriniň hünär ussatlyklaryny ýokarlandyrmak hem-de iş tejribesini kämilleşdirmek, olaryň watansöýüjilik ruhuny güýçlendirmek boýunça ýörite meýilnama laýyklykda “Hünär ussatlygy – kämilligiň kepili” ady bilen iki hepdelik okuw sapaklary geçirildi. Hormatly Prezidentimiziň Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmen halkyny kuwwatly we gülläp ösýän döwletde bagtyýar durmuşda ýaşatmak üçin


2022-nji ýylyň 21-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Adalat köşgünde “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň ähli ýerlerinde uly dabaralar bilen bellenilýän Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 31 ýyllyk baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň gurnamagynda kazylaryň we kazyýet işgärleriniň, Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň, Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň wekilleriniň gatnaşmagynda “Döwlet Garaşsyzlygy – bagtyýar durmuşyň kämil binýady” atly dabaraly ylmy-amaly maslahaty geçirildi. Ylmy-amaly maslahatda


Çap edildi 28.09.2022
Şu gün Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli “Oguz han” köşkler toplumynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalaryna döwlet sylaglaryny, nobatdaky harby we ýörite atlary dakmak hem-de hünär derejelerini bermek dabarasy boldy. Türkmenistanyň goranmak ministri, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary B.Gündogdyýew Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedowa dabaraly


Çap edildi 31.07.2022
30-njy iýulda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda harby we hukuk goraýjy edaralaryň şu ýylyň ýedi aýynda ýerine ýetiren işleriniň jemlerine garaldy, ýakyn geljek üçin ilkinji nobatdaky wezipeler kesgitlenildi. Şeýle-de mejlisiň gün tertibine Garaşsyz döwletimizde howpsuzlygy we asudalygy üpjün etmek, bu düzümleriň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, olaryň işini has-da


2022-nji ýylyň 15-nji iýulynda Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň, Aşgabat şäher we welaýat kazyýetleriniň arasynda Türkmenistanyň kazyýet edaralarynyň kazylarynyň we degişli kazyýet işgärleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly okuw maslahaty geçirildi. Maslahatda hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ähli halkymyzyň bähbitleriniň hatyrasyna alnyp barylýan döwlet syýasatynyň netijesinde ýurdumyzy ykdysady, syýasy we medeni-durmuş taýdan ösdürmekde taryhy üstünlikleriň gazanylýandygy, döwlet we jemgyýetçilik durmuşyna demokratiýanyň we raýat jemgyýetiniň aňrybaş gymmatlyklary


Çap edildi 05.07.2022
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda harby we hukuk goraýjy edaralaryň şu ýylyň alty aýynda ýerine ýetiren işleriniň netijeleri ara alnyp maslahatlaşyldy we ýakyn geljek üçin ileri tutulýan wezipeler kesgitlenildi. Şeýle hem mejlisiň gün tertibine Garaşsyz döwletimizde howpsuzlygy, asudalygy üpjün etmek, harby we hukuk goraýjy


2022-nji ýylyň 12-nji maýynda Türkmenistanyň Ýokary kazyýetinde kazyýet işgärleriniň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli “Türkmenistanyň ýaşyl tugy- parahatlyk baýdagy, Esasy Kanuny-berkararlyk binýady” atly dabaraly maslahat geçirildi. Maslahata gatnaşyjylaryň belleýişleri ýaly, Esasy Kanunymyz ösen ykdysadyýeti we netijeli durmuş goragy ulgamy bolan hem-de ählumumy parahatçylygy üpjün etmek boýunça işjeň halkara syýasaty alyp barýan, dünýewi, demokratik, hukuk döwletini ynamly gurýan


Çap edildi 09.05.2022
Şu gün Türkmenistanda uly baýram — 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 77 ýyllygy dabaraly bellenildi. “Halk hakydasy” ýadygärlikler toplumyna gül goýmak dabarasyna Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow, milli parlamentiň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri, Türkmenistanda işleýän diplomatik wekilhanalaryň ýolbaşçylary, hormatly ýaşulular we ýaşlar gatnaşdylar. “Ýeňiş güni adamzadyň parahatçylyk söýüjilik, dostluk,


2022-nji ýylyň 7-nji maýynda Türkmenistanyň kazyýet edaralarynyň işgärleri tarapyndan 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda Ýeňiş güni mynasybetli uruş weteranlaryna sowgat gowşurmak boýunça çäreler geçirildi. 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik watançylyk urşuna gatnaşan ata-babalarymyza, şol döwürleriň şaýady bolan watandaşlarymyza sowgatlaryň gowşurylmagy döwletimizde ýaşuly nesile goýulýan uly sarpanyň subutnamasydyr. Weteranlaryň öýlerine barylyp, olaryň hormatlanmagy ýaş nesil üçin terbiýe mekdebi bolup çykyş edýär.


Çap edildi 05.05.2022
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Onda harby we hukuk goraýjy edaralar tarapyndan şu ýylyň dört aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijelerine garaldy hem-de olaryň işiniň ýakyn geljek üçin ileri tutulýan ugurlary kesgitlenildi. Gün tertibine Garaşsyz döwletimizde howpsuzlygy, asudalygy üpjün etmek, harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny mundan