Kаzyýet habarlary

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň 3-15-nji apreli aralygynda Türkmenistanyň Ýokary kazyýetinde Türkmenistanyň kazyýetleriniň kazylarynyň we beýleki kazyýet işgärleriniň hünär ussatlyklaryny ýokarlandyrmak hem-de iş tejribesini kämilleşdirmek boýunça ýörite meýilnama laýyklykda möhletli okuw geçirildi. Kazyýet edaralarynyň tejribeli işgärleri tarapyndan geçirilen okuw sapaklary hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe gazanylýan ösüşleri we özgerişleri, adyl kazyýetlik işiniň esaslary we aýratynlyklary, milli kanunçylygymyzy


Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Hormatly Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň kazyýet edaralarynyň ulgamynyň işini maksadalaýyk guramak, kazyýet edaralarynyň maddy-tehniki binýadyny döwrebaplaşdyrmak, kazylaryň we kazyýet edaralarynyň işgärlerini mynasyp ýaşaýyş-durmuş şertleri bilen üpjün etmek boýunça uly işler amala aşyrylýar. Şunda ýokary hünär bilimli, hünär etikasyna laýyk gelýän raýatlary kazylyga hödürlemek işine aýratyn jogapkärli çemeleşilýär. Mälim


Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň 5-nji aprelinde Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň gurnamagynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň sport döwleti hökmünde ýetilen sepgitleri bilen bagly “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmen sportunyň belent sepgitleri” atly maslahat ýokary derejede geçirildi. Maslahata Türkmenistanyň Ýokary, Arbitraž we Aşgabat şäher kazyýetleriniň kazylary we kazyýet işgärleri gatnaşdylar. Maslahatda çykyş edenleriň belleýişleri ýaly, Gahryman Arkadagymyzyň parasatly başlangyjy bilen badalga


Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda Türkmenistan döwletimizde kazyýet ulgamyny we kazyýet önümçiligini kämilleşdirmek we onuň hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça netijeli işler durmuşa geçirilýär. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistanyň kanunçylygyny ulanmagyň kazyýet iş tejribesinde ýüze çykýan meselelerini ara alyp maslahatlaşmak, kazyýet ulgamynyň we kazyýet önümçiliginiň mundan beýläk-de kämilleşdirilmegine ýardam etmek maksady bilen, şeýle hem “Kazyýet hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 65-nji maddasyna


2023-nji ýylyň 2-nji martynda Türkmenistanyň Ýokary kazyýetinde BMG-niň Baş Assambleýasynyň Nýu-Ýork şäherinde geçirilýän 77-nji sessiýasynyň 60-njy umumy mejlisinde Türkmenistanyň başlangyjy boýunça “Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň orny” atly Kararnamanyň biragyzdan kabul edilmegi mynasybetli, kazyýet işgärleriniň gatnaşmagynda “Garaşsyz Türkmenistanyň başlangyçlary – parahatçylygyň, durnukly ösüşiň, oňyn hyzmatdaşlygyň binýady” atly hoşallyk maslahaty geçirildi. Maslahata kazyýet edaralarynyň kazylary


Çap edildi 03.02.2023
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralary tarapyndan 2022-nji ýylda alnyp barlan işleriň netijelerine garaldy. Şeýle hem mejlisiň gün tertibine Garaşsyz döwletimizde howpsuzlygy, asudalygy üpjün etmäge, harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmäge, olaryň işini has-da kämilleşdirmäge


2023-nji ýylyň 24-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Ýokary kazyýetinde Watan goragçylarynyň gününiň öňüsyrasynda “Türkmenistanyň kazyýet ulgamynyň işiniň kämilleşdirilmeginde sanly tehnologiýalaryň orny” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslahatyň işine ýurdumyzyň kazyýetleriniň kazylary we kazyýet işgärleri gatnaşdylar. Maslahatda çykyş edenler adamyň we raýatyň hukuklarynyň, azatlyklarynyň hem-de kanun arkaly goralýan döwlet we jemgyýetçilik bähbitleriniň netijeli goragyny pugtalandyrmak babatda kazyýet edaralarynda alnyp barylýan işleri kämilleşdirmek, kazyýet ulgamyna


Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylymyzyň 19-njy ýanwarynda ýurdumyzyň welaýatlarynyň we Aşgabat şäheriniň kazyýetlerinde geçirilen bäsleşikleriň deslapky tapgyrlarynda aýratyn tapawutlanan, göreldeli kazyýet işgärleriniň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Ýokary kazyýetinde sanly wideoaragatnaşyk arkaly “Iň göreldeli kazynyň kömekçisi” we “Iň göreldeli kazyýet ýerine ýetirijisi” ady bilen geçirilýän hünär bäsleşikleriniň jemleýji tapgyry geçirildi. Bäsleşik kazyýet işgärleriniň hünär başarnyklaryny, bilim taýýarlygyny, gulluk özüňi alyp barmaklygyň düzgünlerini berjaý


Çap edildi 08.12.2022
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň gün tertibine harby we hukuk goraýjy edaralaryň şu ýylyň on bir aýynda ýerine ýetiren işleriniň netijeleri baradaky mesele girizildi. Şeýle hem Garaşsyz döwletimizde howpsuzlygy, asudalygy üpjün etmek, harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, olaryň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek


Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy hormatly Serdar Berdimuhamedowyň degişli ugurlar boýunça ylmy ösdürmäge aýratyn üns berilmelidigi hem-de amaly tarapdan netijeli işleriň geçirilmelidigi barada öňde goýýan wezipelerinden ugur alnyp, 2022-nji ýylyň 3-nji dekabrynda Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň gurnamagynda «Hemişelik Bitaraplyk – parahatçylygyň we hoşniýetli gatnaşyklaryň ýoly» atly ylmy-amaly maslahat geçirildi.