WETERANLARA HORMAT
12-05-2022
2022-nji ýylyň 7-nji maýynda Türkmenistanyň kazyýet edaralarynyň işgärleri tarapyndan 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda Ýeňiş güni mynasybetli uruş weteranlaryna sowgat gowşurmak boýunça çäreler geçirildi. 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik watançylyk urşuna gatnaşan ata-babalarymyza, şol döwürleriň şaýady bolan watandaşlarymyza sowgatlaryň gowşurylmagy döwletimizde ýaşuly nesile goýulýan uly sarpanyň subutnamasydyr. Weteranlaryň öýlerine barylyp, olaryň hormatlanmagy ýaş nesil üçin terbiýe mekdebi bolup çykyş edýär.