KAZYÝET IŞGÄRLERINIŇ ARASYNDA HÜNÄR BÄSLEŞIGI GEÇIRILDI
30-01-2023
Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylymyzyň 19-njy ýanwarynda ýurdumyzyň welaýatlarynyň we Aşgabat şäheriniň kazyýetlerinde geçirilen bäsleşikleriň deslapky tapgyrlarynda aýratyn tapawutlanan, göreldeli kazyýet işgärleriniň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Ýokary kazyýetinde sanly wideoaragatnaşyk arkaly “Iň göreldeli kazynyň kömekçisi” we “Iň göreldeli kazyýet ýerine ýetirijisi” ady bilen geçirilýän hünär bäsleşikleriniň jemleýji tapgyry geçirildi. Bäsleşik kazyýet işgärleriniň hünär başarnyklaryny, bilim taýýarlygyny, gulluk özüňi alyp barmaklygyň düzgünlerini berjaý edişini barlamagyň dürli usullary arkaly geçirildi. Bäsleşigiň barşynda kazyýet işgärleri sowalnamalar, ylmyň we tehnologiýanyň iň soňky gazananlaryna erk etmek ukyplary, kompýuter enjamlarynda işlemek ussatlyklary boýunça bäsleşdiler. Bäsleşigiň dowamynda ýurdumyzyň başlangyjy bilen we awtordaşlygynda kabul edilen halkara resminamalar, Gahryman Arkadagymyzyň çuňňur filosofiki mazmunly kitaplarynyň türkmen halkynyň jemgyýetçilik durmuşyndaky orny we ähmiýeti, döwletimiziň durmuş ulgamynyň halkara derejesinde döwrebaplaşdyrylmagy ugrunda alnyp barylýan işleriň ähmiýeti, adyl kazyýetlik işiniň esaslary we aýratynlyklary, milli kanunçylygymyzy dogry we takyk ulanmagyň ýollary, kazyýet etikasynyň ýörelgeleri, hukuk ulanyş we adyl kazyýetlik, kazyýet kararlaryny ýerine ýetirmek işiniň ýörite ugurlary barada gatnaşyjylar tarapyndan özbaşdak taýýarlanylan işleriň görkezilmegi ýurdumyzyň kazyýet edaralarynyň ulgamynda ylmy-amaly tarapdan netijeli işleriň durmuşa geçirilýändigini, kanunyň goragynda duran Watan goragçylarymyzyň ylmy gyzyklanmalarynyň günsaýyn artýandygyny ýene-de bir gezek tassyklady. Her bir kazyýet işgäriniň döwlet gullukçysynyň we kazyýet etikasynyň kadalaryny berjaý etmek, halal, watansöýüji, Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Serdarymyza, mukaddes Watanymyza ak ýürekden gulluk etmek duýgularynyň örän ýokary derejede bolmagy hünär bäsleşigine aýratyn öwüşgin berdi. Bäsleşigiň ahyrynda has tapawutlanyp, ýeňiji bolan kazynyň kömekçilerine we kazyýet ýerine ýetirijilerine hormat hatlary we ýadygärlik sowgatlary dabaraly ýagdaýda gowşuryldy. Bäsleşige gatnaşyjylar, biziň her birimiz üçin watansöýüjilikde, zähmetsöýerlikde we halallykda nusgalyk görelde görkezýän, hormatly Prezidentimiz – Arkadagly Serdarymyza we Gahryman Arkadagymyza çäksiz sagbolsunlaryny, ýürek buýsançlaryny beýan etdiler.