Üstünliklere barýan ýol
20-09-2022
Gahryman Arkadagymyzyň parasatly başlangyçlary esasynda her ýylda geçirilmegi asylly däbe öwrülen «Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlyk Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüne mynasyp mazmun berýän joşgun bilen başlandy.Ýol hereketine gatnaşýan pyýadalaryň we sürüjileriň ählisiniň hukuk garaýyşlarynyň kämilleşmegine, ýol medeniýetini berjaý etmekdäki hoşniýetli garaýyşlarynyň, ynsanperwer gatnaşyklarynyň has ýokarlanmagyna çuň täsir edýän bu çäre — Arkadagly Serdarymyzyň jemgyýetimiziň iň gymmatly hazynasy bolan adamyň saglygy we howpsuzlygy hakynda döwlet derejesindäki aladasynyň aýdyň beýanydyr. Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen kabul edilen «Ýol hereketiniň howpsuzlygy hakynda» Türkmenistanyň Kanuny halkymyzyň durmuşynyň asudalygy bilen birlikde, ýurdumyzyň aýna ýaly tekiz, gijesi-gündizi ýagty, hereketleri amala aşyrmak üçin dünýäniň iň soňky mümkinçilikleri ornaşdyrylan ýollarymyzda ykdysady mümkinçiliklerimizi hem durmuşa geçirmekde sazlaşykly işi üpjün edýär. Hut şular barada oýlananyňda hem döwlet Baştutanymyzyň ýurdumyzy dünýäniň ulag-logistika merkezine öwürmekdäki uzak geljegi nazarlaýan, ählitaraplaýyn sazlaşýan beýik işlerine «Ýol hereketiniň howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlyk çäräniň mysalynda akyl ýetirýärsiň. Çünki asuda ýollarymyzda dünýäniň çar tarapyndan gelip, üstaşyr geçip gidýän ýükleriň tiz we howpsuz geçmegi üçin ähli şertleriň döredilmegi ykdysady ösüşlerimize oňyn täsirini ýetirýär. Şeýle sazlaşan hereketleriň ykdysady, syýasy, hukuk, ekologik taýdan oňyn netijeleri döretmegi «Ýol hereketiniň howpsuzlygy hakynda» Türkmenistanyň Kanunynda göz öňünde tutulan. Ýol hereketine gatnaşýan adamlaryň janynyň we saglygynyň hojalyk işiniň ykdysady netijelerinden ileri tutulmagy, ýol hereketiniň howpsuzlygynyň üpjün edilmegi üçin döwletiň jogapkärçiliginiň ýol hereketine gatnaşýan adamlaryň jogapkärçiliginden ileri tutulmagy, ýol hereketiniň howpsuzlygyny üpjün etmekde raýatlaryň, jemgyýetiň we döwletiň hukuklarynyň we kanuny bähbitleriniň berjaý edilmegi, ýol hereketiniň howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça işe ýörite maksatnamalaýyn çemeleşilmegi, Türkmenistanda ulanylmagy hereket edýän standartlar bilen düzgünleşdirilen tehniki serişdeleri we gurluşlary toplumlaýyn ulanmak, ýol hereketiniň howpsuzlygynyň derejesini peseltmegiň hasabyna ýollaryň geçirijilik mümkinçiligini artdyrmak ýa-da beýleki maksatlar üçin ýol hereketiniň guralyşynda üýtgetmeleriň girizilmegine ýol bermezlik ýaly kadalar ýol hereketiniň howpsuzlygyny üpjün edýän ýörelgelerdir. Hereket howpsuzlygynyň biraýlygynda geçirilýän çärelere dürli kärde zähmet çekýän raýatlarymyz bilen birlikde, bilim-terbiýeçilik edaralaryndaky ýaşajyk körpeleriň, kiçi we uly ýaşly mekdep okuwçylarynyň has işjeň gatnaşmagy köçe-ýol hereketiniň düzgünlerine bagyşlanyp geçirilýän açyk sapaklaryň, bäsleşikleriň, wagyz işleriniň we bu ugurdaky beýleki çäreleriň täsirliligini artdyrýar. Bu bolsa ýurdumyzda halkyň hukuk dünýägaraýşynyň, hukuk medeniýetiniň we özüňi alyp barmagyň ahlak-hukuk kadalarynyň utgaşan kämilligini kemala getirýär. Bu çäreleriň esasy maksatlarynyň biri hem çagalaryň köçelerde we ýollarda howpsuzlyk düzgünleriniň doly we dogry berjaý etmegini gazanmakdyr. Bularyň ählisi ynsan saglygyny ähli zatdan ileri tutýan hormatly Prezidentimiziň halk üçin edýän tagallalarynyň netijesinde durmuşa geçirilýär. Goý, türkmen halkyny bagtyýar durmuşda ýaşadýan, ynsan saglygy hakynda taýsyz tagallalar edýän döwlet Baştutanymyzyň, Gahryman Arkadagymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun, halk bähbitli beýik işleri hemişe rowaçlyklara beslensin!
Aşyrmyrat AMANGELDIÝEW, Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň 1-nji derejeli hünärmen
Çeşme: Adalat gazeti - 02.09.2022ý