-Kazyýet häkimiýeti raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny, kanun arkaly goralýan döwlet hem jemgyýetçilik bähbitlerini goramaga niýetlenendir.

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 96-njy maddasy

Kаzyýet habarlary

TÜRKMENISTANYŇ ÝOKARY KAZYÝETINDE DABARALY MASLAHAT GEÇIRILDI

2022-nji ýylyň 12-nji maýynda Türkmenistanyň Ýokary kazyýetinde kazyýet işgärleriniň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli “Türkmenistanyň ýaşyl tugy- parahatlyk baýdagy, Esasy Kanuny-berkararlyk binýady” atly dabaraly maslahat geçirildi. Maslahata gatnaşyjylaryň belleýişleri ýaly, Esasy Kanunymyz ösen ykdysadyýeti we netijeli durmuş goragy ulgamy bolan hem-de ählumumy parahatçylygy üpjün etmek boýunça işjeň halkara syýasaty alyp barýan, dünýewi, demokratik, hukuk döwletini ynamly gurýan


Türkmenistanda Ýeňiş güni bellenildi

Çap edildi 09.05.2022
Şu gün Türkmenistanda uly baýram — 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 77 ýyllygy dabaraly bellenildi. “Halk hakydasy” ýadygärlikler toplumyna gül goýmak dabarasyna Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow, milli parlamentiň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri, Türkmenistanda işleýän diplomatik wekilhanalaryň ýolbaşçylary, hormatly ýaşulular we ýaşlar gatnaşdylar. “Ýeňiş güni adamzadyň parahatçylyk söýüjilik, dostluk,


WETERANLARA HORMAT

2022-nji ýylyň 7-nji maýynda Türkmenistanyň kazyýet edaralarynyň işgärleri tarapyndan 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda Ýeňiş güni mynasybetli uruş weteranlaryna sowgat gowşurmak boýunça çäreler geçirildi. 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik watançylyk urşuna gatnaşan ata-babalarymyza, şol döwürleriň şaýady bolan watandaşlarymyza sowgatlaryň gowşurylmagy döwletimizde ýaşuly nesile goýulýan uly sarpanyň subutnamasydyr. Weteranlaryň öýlerine barylyp, olaryň hormatlanmagy ýaş nesil üçin terbiýe mekdebi bolup çykyş edýär.


Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

Çap edildi 05.05.2022
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Onda harby we hukuk goraýjy edaralar tarapyndan şu ýylyň dört aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijelerine garaldy hem-de olaryň işiniň ýakyn geljek üçin ileri tutulýan ugurlary kesgitlenildi. Gün tertibine Garaşsyz döwletimizde howpsuzlygy, asudalygy üpjün etmek, harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny mundan


HÜNÄR USSATLYGY – KÄMILLIGIŇ KEPILI

2022-nji ýylyň 28-nji martyndan 9-njy apreli aralygynda Türkmenistanyň Ýokary kazyýetinde Türkmenistanyň kazyýetleriniň kazylarynyň we beýleki kazyýet işgärleriniň hünär ussatlyklaryny ýokarlandyrmak hem-de iş tejribesini kämilleşdirmek, olaryň watansöýüjilik ruhuny güýçlendirmek boýunça ýörite meýilnama laýyklykda sanly wideoaragatnaşygy arkaly “Hünär ussatlygy – kämilligiň kepili” ady bilen iki hepdelik okuw sapaklary geçirildi. Okuwlarda kazyýet ulgamynyň tejribeli işgärleri adyl kazyýetlik işiniň esaslary we aýratynlyklary, milli kanunçylygymyzy