-Kazyýet häkimiýeti raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny, kanun arkaly goralýan döwlet hem jemgyýetçilik bähbitlerini goramaga niýetlenendir.

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 96-njy maddasy

Kаzyýet habarlary

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin göçme mejlisi

Çap edildi 03.02.2023
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralary tarapyndan 2022-nji ýylda alnyp barlan işleriň netijelerine garaldy. Şeýle hem mejlisiň gün tertibine Garaşsyz döwletimizde howpsuzlygy, asudalygy üpjün etmäge, harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmäge, olaryň işini has-da kämilleşdirmäge


“TÜRKMENISTANYŇ KAZYÝET ULGAMYNYŇ IŞINIŇ KÄMILLEŞDIRILMEGINDE SANLY TEHNOLOGIÝALARYŇ ORNY” ATLY YLMY-AMALY MASLAHAT GEÇIRILDI

2023-nji ýylyň 24-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Ýokary kazyýetinde Watan goragçylarynyň gününiň öňüsyrasynda “Türkmenistanyň kazyýet ulgamynyň işiniň kämilleşdirilmeginde sanly tehnologiýalaryň orny” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslahatyň işine ýurdumyzyň kazyýetleriniň kazylary we kazyýet işgärleri gatnaşdylar. Maslahatda çykyş edenler adamyň we raýatyň hukuklarynyň, azatlyklarynyň hem-de kanun arkaly goralýan döwlet we jemgyýetçilik bähbitleriniň netijeli goragyny pugtalandyrmak babatda kazyýet edaralarynda alnyp barylýan işleri kämilleşdirmek, kazyýet ulgamyna


KAZYÝET IŞGÄRLERINIŇ ARASYNDA HÜNÄR BÄSLEŞIGI GEÇIRILDI

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylymyzyň 19-njy ýanwarynda ýurdumyzyň welaýatlarynyň we Aşgabat şäheriniň kazyýetlerinde geçirilen bäsleşikleriň deslapky tapgyrlarynda aýratyn tapawutlanan, göreldeli kazyýet işgärleriniň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Ýokary kazyýetinde sanly wideoaragatnaşyk arkaly “Iň göreldeli kazynyň kömekçisi” we “Iň göreldeli kazyýet ýerine ýetirijisi” ady bilen geçirilýän hünär bäsleşikleriniň jemleýji tapgyry geçirildi. Bäsleşik kazyýet işgärleriniň hünär başarnyklaryny, bilim taýýarlygyny, gulluk özüňi alyp barmaklygyň düzgünlerini berjaý


Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

Çap edildi 08.12.2022
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň gün tertibine harby we hukuk goraýjy edaralaryň şu ýylyň on bir aýynda ýerine ýetiren işleriniň netijeleri baradaky mesele girizildi. Şeýle hem Garaşsyz döwletimizde howpsuzlygy, asudalygy üpjün etmek, harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, olaryň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek


HALKARA BITARAPLYK GÜNI MYNASYBETLI TÜRKMENISTANYŇ ÝOKARY KAZYÝETINDE YLMY-AMALY MASLAHAT GEÇIRILDI

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy hormatly Serdar Berdimuhamedowyň degişli ugurlar boýunça ylmy ösdürmäge aýratyn üns berilmelidigi hem-de amaly tarapdan netijeli işleriň geçirilmelidigi barada öňde goýýan wezipelerinden ugur alnyp, 2022-nji ýylyň 3-nji dekabrynda Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň gurnamagynda «Hemişelik Bitaraplyk – parahatçylygyň we hoşniýetli gatnaşyklaryň ýoly» atly ylmy-amaly maslahat geçirildi.