-Kazyýet häkimiýeti raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny, kanun arkaly goralýan döwlet hem jemgyýetçilik bähbitlerini goramaga niýetlenendir.

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 96-njy maddasy

Kаzyýet habarlary

KAZYÝET EDARALARYNYŇ IŞGÄRLERINIŇ HÜNÄR DEREJESINI ÝOKARLANDYRMAK BOÝUNÇA MÖHLETLI OKUW GEÇIRILDI

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň 3-15-nji apreli aralygynda Türkmenistanyň Ýokary kazyýetinde Türkmenistanyň kazyýetleriniň kazylarynyň we beýleki kazyýet işgärleriniň hünär ussatlyklaryny ýokarlandyrmak hem-de iş tejribesini kämilleşdirmek boýunça ýörite meýilnama laýyklykda möhletli okuw geçirildi. Kazyýet edaralarynyň tejribeli işgärleri tarapyndan geçirilen okuw sapaklary hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe gazanylýan ösüşleri we özgerişleri, adyl kazyýetlik işiniň esaslary we aýratynlyklary, milli kanunçylygymyzy


KAZYLAR KASAM KABUL ETDILER

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Hormatly Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň kazyýet edaralarynyň ulgamynyň işini maksadalaýyk guramak, kazyýet edaralarynyň maddy-tehniki binýadyny döwrebaplaşdyrmak, kazylaryň we kazyýet edaralarynyň işgärlerini mynasyp ýaşaýyş-durmuş şertleri bilen üpjün etmek boýunça uly işler amala aşyrylýar. Şunda ýokary hünär bilimli, hünär etikasyna laýyk gelýän raýatlary kazylyga hödürlemek işine aýratyn jogapkärli çemeleşilýär. Mälim


“BERKARAR DÖWLETIŇ TÄZE EÝÝAMYNYŇ GALKYNYŞY DÖWRÜNDE TÜRKMEN SPORTUNYŇ BELENT SEPGITLERI” ATLY MASLAHAT GEÇIRILDI

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň 5-nji aprelinde Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň gurnamagynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň sport döwleti hökmünde ýetilen sepgitleri bilen bagly “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmen sportunyň belent sepgitleri” atly maslahat ýokary derejede geçirildi. Maslahata Türkmenistanyň Ýokary, Arbitraž we Aşgabat şäher kazyýetleriniň kazylary we kazyýet işgärleri gatnaşdylar. Maslahatda çykyş edenleriň belleýişleri ýaly, Gahryman Arkadagymyzyň parasatly başlangyjy bilen badalga


TÜRKMENISTANYŇ KAZYLARYNYŇ NOBATDAKY V MASLAHATY GEÇIRILDI

Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda Türkmenistan döwletimizde kazyýet ulgamyny we kazyýet önümçiligini kämilleşdirmek we onuň hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça netijeli işler durmuşa geçirilýär. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistanyň kanunçylygyny ulanmagyň kazyýet iş tejribesinde ýüze çykýan meselelerini ara alyp maslahatlaşmak, kazyýet ulgamynyň we kazyýet önümçiliginiň mundan beýläk-de kämilleşdirilmegine ýardam etmek maksady bilen, şeýle hem “Kazyýet hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 65-nji maddasyna


“GARAŞSYZ TÜRKMENISTANYŇ BAŞLANGYÇLARY – PARAHATÇYLYGYŇ, DURNUKLY ÖSÜŞIŇ, OŇYN HYZMATDAŞLYGYŇ BINÝADY” ATLY HOŞALLYK MASLAHATY GEÇIRILDI

2023-nji ýylyň 2-nji martynda Türkmenistanyň Ýokary kazyýetinde BMG-niň Baş Assambleýasynyň Nýu-Ýork şäherinde geçirilýän 77-nji sessiýasynyň 60-njy umumy mejlisinde Türkmenistanyň başlangyjy boýunça “Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň orny” atly Kararnamanyň biragyzdan kabul edilmegi mynasybetli, kazyýet işgärleriniň gatnaşmagynda “Garaşsyz Türkmenistanyň başlangyçlary – parahatçylygyň, durnukly ösüşiň, oňyn hyzmatdaşlygyň binýady” atly hoşallyk maslahaty geçirildi. Maslahata kazyýet edaralarynyň kazylary