-Kazyýet häkimiýeti raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny, kanun arkaly goralýan döwlet hem jemgyýetçilik bähbitlerini goramaga niýetlenendir.

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 96-njy maddasy

Kаzyýet habarlary

“HÜNÄR USSATLYGY – KÄMILLIGIŇ KEPILI”

2022-nji ýylyň 10-njy oktýabryndan 22-nji oktýabry aralygynda Türkmenistanyň Ýokary kazyýetinde Türkmenistanyň kazyýetleriniň ýaş kazyýet işgärleriniň hünär ussatlyklaryny ýokarlandyrmak hem-de iş tejribesini kämilleşdirmek, olaryň watansöýüjilik ruhuny güýçlendirmek boýunça ýörite meýilnama laýyklykda “Hünär ussatlygy – kämilligiň kepili” ady bilen iki hepdelik okuw sapaklary geçirildi. Hormatly Prezidentimiziň Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmen halkyny kuwwatly we gülläp ösýän döwletde bagtyýar durmuşda ýaşatmak üçin


TÜRKMENISTANYŇ GARAŞSYZLYGYNYŇ 31 ÝYLLYK BAÝRAMÇYLYGY MYNASYBETLI YLMY – AMALY MASLAHAT

2022-nji ýylyň 21-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Adalat köşgünde “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň ähli ýerlerinde uly dabaralar bilen bellenilýän Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 31 ýyllyk baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň gurnamagynda kazylaryň we kazyýet işgärleriniň, Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň, Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň wekilleriniň gatnaşmagynda “Döwlet Garaşsyzlygy – bagtyýar durmuşyň kämil binýady” atly dabaraly ylmy-amaly maslahaty geçirildi. Ylmy-amaly maslahatda


Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň şahsy düzümini gutlady

Çap edildi 28.09.2022
Şu gün Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli “Oguz han” köşkler toplumynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalaryna döwlet sylaglaryny, nobatdaky harby we ýörite atlary dakmak hem-de hünär derejelerini bermek dabarasy boldy. Türkmenistanyň goranmak ministri, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary B.Gündogdyýew Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedowa dabaraly


Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

Çap edildi 31.07.2022
30-njy iýulda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda harby we hukuk goraýjy edaralaryň şu ýylyň ýedi aýynda ýerine ýetiren işleriniň jemlerine garaldy, ýakyn geljek üçin ilkinji nobatdaky wezipeler kesgitlenildi. Şeýle-de mejlisiň gün tertibine Garaşsyz döwletimizde howpsuzlygy we asudalygy üpjün etmek, bu düzümleriň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, olaryň işini has-da


Sanly wideoaragatnaşyk arkaly okuw maslahaty geçirildi

2022-nji ýylyň 15-nji iýulynda Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň, Aşgabat şäher we welaýat kazyýetleriniň arasynda Türkmenistanyň kazyýet edaralarynyň kazylarynyň we degişli kazyýet işgärleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly okuw maslahaty geçirildi. Maslahatda hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ähli halkymyzyň bähbitleriniň hatyrasyna alnyp barylýan döwlet syýasatynyň netijesinde ýurdumyzy ykdysady, syýasy we medeni-durmuş taýdan ösdürmekde taryhy üstünlikleriň gazanylýandygy, döwlet we jemgyýetçilik durmuşyna demokratiýanyň we raýat jemgyýetiniň aňrybaş gymmatlyklary